Derfor deltager vi aftalen om Vollsmose

Jeg har lovet forskellige mennesker at komme med et skriv, hvor jeg tager fat på nogle af de mange misforståelser af ”Aftalen om den sidste Vollsmoseplan”, som vi har været med til at indgå her i Odense.

Af Brian Skov Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Odense

Jeg tror, at rigtig mange af de misforståelser, som aftalen har afstedkommet skyldes, at folk kun har læst overskriften fra Fyens Stiftstidende samt det Ritzau-telegram, som borgmesterforvaltningen her i byen har sendt ud.

Det giver jo et klart billede af, at vi er med i en aftale, hvor et enigt byråd vil nedrive 1.000 boliger i Vollsmose. Og at det så er det. Det er altså ikke tilfældet.

Jeg var selv stærkt utilfreds, da jeg læste pressemeddelelsen af dækningen af aftalen. Dennes vinkel må skyldes en socialdemokratisk borgmester, som derfor har behov for at fremstille sig selv som en lige så stor og handlekraftig mand som sin kollega i Århus, og derfor er vægten lagt på nedrivning – og kun på nedrivning.

Det skyldes nok mest det kommende folketingsvalg og socialdemokratiets og DF’s kapløb om at virke så højreorienteret som overhovedet muligt. Og det skulle vi på en eller anden måde have haft et klart og tydeligt modsvar til. Det havde vi dog ikke, og det er en fejl.

Det synes jeg faktisk er synd, fordi det er ikke kun direkte forkert. Det er også en meget lille del af en aftale, der er 19 sider lang, og som indeholder meget andet godt og skidt. Det vil jeg forsøge at redegøre for her.

Og så bare lige for at slå det fast: Vi er store modstandere af den ghetto-pakke, der lige nu er ved at blive hastet igennem folketinget. Den bygger på nogle helt forkerte præmisser. Den spiller skak med almindelige menneskers hjem, hverdag og liv. Den skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at bekæmpe – på Christiansborg, lokalt og gennem folkelige bevægelser. Det gør vi skam også i Odense.

Men det har også været holdningen her, at vi skulle gøre, hvad vi kunne, for at afbøde konsekvenserne lokalt, hvis vi kunne. Det er det, som vi har forsøgt på.

Aftale eller ej

Det første, som mange har reageret på er, om det nu overhovedet er rigtigt at indgå en aftale på nuværende tidspunkt. Denne indvending bygger på den præmis, at ghettopakken endnu ikke er vedtaget, og at folkelig bevægelse kan forhindre dette og forhindre at kravet om at andelen af almene boliger skal reduceres med 60 % bliver til virkelighed. Hvorfor skulle vi så indgå en aftale lokalt nu, før end loven overhovedet er vedtaget.

Til det er der kun at sige, at jeg håber, at de positive vurderinger er rigtige. Lykkedes det at få aftalen af bordet, ændre denne eller få kravet om reduktionen af almene boliger taget af bordet, så er det godt. Vi håber på at det lykkedes, og vi kæmper derfor ligesom alle andre. Lykkedes det, så falder aftalen, for den er udelukkende lavet på den præmis, at ghetto-pakken stiller os overfor opgaven. Er opgaven der ikke længere, så er der heller ikke brug for at vi går ind og løser den. Derfor vil vi i så fald heller ikke været bundet af aftalen længere. Og en ny virkelighed kræver så nye forhandlinger.

Vi var bare nødt til at forhandle nu, da det var nu – og det sidste halve år – at der var mulighed herfor. Om det så om en måned eller et år ha vist sig overflødig, så falder aftalen og vores deltagelse heri hermed.

Nedrivning af de 1.000 almene boliger?

Rigtig mange synes ikke at have læst meget mere end overskriften omkring de 1.000 boliger, der skal nedrives. Det er trist, fordi det er forkert. I aftalen er teksten at aftaleparterne forpligtiger sig til at 1.000 skal ”nedrives eller om-mærkes til ældreboliger eller ungdomsboliger”.

Vi skal selvfølgelig ikke rive gode almene boliger ned, hvis det kan undgås. Også selvom et flertal fra SF til DF i folketinget forsøger at tvinge os hertil. En af måderne, som dette kan undgås på, er at om-mærke boligerne, så de ikke længere figurerer som almene familieboliger. Det betyder selvfølgelig stadigvæk, at nogle folk skal flytte, men det betyder omvendt at boligerne bliver bevaret og fremover kan bebos af unge, ældre eller handicappede – alle tre grupper som i forvejen mangler boliger i Odense.

Dette har været en del af det mandat, som vi har fået af afdelingen. Og det er også holdningen hos vores boligpolitiske ordfører på Christiansborg. Ligeledes er det en beslutningen som boligforeninger bakker varmt op om. For de ønsker heller ikke at rive boliger ned.

Som aftalen er strikket sammen, så skal en udviklingsbestyrelse nu se på mulighederne herfor. De kommer med en endelig fysisk plan om et år. Og så må vi jo se, hvor meget, der skal om-mærkes, og hvor meget der skal rives ned. Og så tager vi stilling på det tidspunkt. Mere bundet er vi ikke.

Vi har lyttet – både til Vollsmose og til boligforeningerne:

Jeg kan også forstå, at mange er i tvivl om, hvorvidt vi har lyttet til Vollsmoses beboere og til boligforeningerne. Og det er jo forståeligt, for man skal jo tale med dem, det her vedrører.

Vi har afholdt et lyttemøde i Vollsmose, som var bredt indkaldt, og hvor det klare budskab til os var, at vi skulle blive ved forhandlingsbordet så længe som overhovedet muligt. Det var for beboerne vigtigt at vi var der, og at nogen kunne tale deres sag og kæmpe for, at der kom noget godt ud af det her.

Sidenhen har vi haft løbende dialog med mange af de forskellige beboere, som vi har kontakt til. Og vi har løbende drøftet forskellige aspekter med dem.

Vi har også haft en løbende dialog med boligforeningerne, og de er faktisk positive overfor det arbejde, som vi har gjort, og for at der er lavet en politisk aftale, der giver dem mulighed for at komme med ind til bordet så tidligt som tilfældet er.

Ligeledes lægges der i aftalen stor vægt på, at den videre proces skal tages sammen med beboerne, som skal inddrages heri.

Hvorfor nu?

Grunden til at vi er gået med i aftalen nu er, at vi har budgetforhandlinger lige om lidt, og fordi vi skal i gang med massive investeringer i alment byggeri. Og fordi vi skal finde penge til at de gode tiltag, der også er i aftalen. Det har alle partier – også de borgerlige forpligtiget sig til.

Hvis vi havde ventet et år, så havde vi været bagefter her. Og så havde vi måske ikke udnyttet muligheden, mens den er der. Det er den i dette års budget. Og hvis ”ghetto-pakken så bliver taget af bordet, hvilket vi alle håber på, så gælder det stadig, og så står den almene boligsektor endnu stærkere i Odense.

Hvad er det for en aftale

I det hele taget tror jeg det er vigtigt at få klarhed over, hvad det er for en aftale, der er indgået. For det er nemlig hverken en endelig eller forpligtigende aftale. Men i stedet en aftale om et politisk mandat, som vi giver videre til en udviklingsbestyrelse bestående af blandt andre boligforeningerne, som skal arbejde videre hen over det næste år med henblik på en endelig plan, der så skal vedtages i byrådssalen. Her er det – jævnfør ovenstående – stadig uklart, hvad vi stemmer.

I aftalens fysiske del er der en række politiske pejlemærker:

For det første anderkender vi, at vi er nødt til at nedrive eller om-mærke 1.000 boliger (jævnfør ghetto-pakkens krav om en reduktion på 60 % – falder det, så skal vi jo hverken om-mærke eller nedrive noget). Kravet på de 60 % er simpelthen så stort, at det ikke kan klares uden nedrivninger. Og omvendt er der også i de allerede vedtagne fysiske helhedsplaner i området, som beboerne og boligforeningerne selv har strikket sammen, forskellige nedrivninger af forskellige hensyn.

For det andet forpligtiger vi os på at investere og bygge os ud af det her. For en anden måde at lave om på kravet om de 60 % er jo netop at bygge noget andet. Private lejligheder, indkøbscentre, kontorer, fabrikker med videre. Alt tæller og alt kan være med til at forhindre, at vi skal rive boliger ned. Og der er faktisk masser af plads i Vollsmose, da det kun er 10 – 20 % af området, der er bebygget. Og der ligger allerede vedtagene og finansierede planer om nye vejforløb og nye udstykninger. Og det vil betyde arbejdspladser i området, og samtidig vil det hjælpe i forhold til de 60 % og dermed minimere antallet af nedrivninger kraftigt.

For det tredje forpligtiger vi hinanden på, at den kollektive trafik til Vollsmose skal forbedres. Det betyder, at letbanen kommer til Vollsmose, når vi har sparet op hertil, og Vollsmose og resten af byen bliver derved knyttet meget bedre sammen. Det er lokalt en stor sejr, at vi har fået de borgerlige med herpå.

For det fjerde, så har vi forpligtiget hinanden på at finde penge til massive investeringer i almene boliger i forbindelse med budgetforhandlingerne. For når/hvis ghetto-pakken kommer, så er det ikke muligt at genhuse alle de mennesker, det kommer til at gå ud over. Og derfor er vi nødt til at investere massivt i alment boligbyggeri. Det er også en stor politisk sejr, at de borgerlige er gået med herpå, da de historisk set i Odense har gjort, hvad de kunne, for at kæmpe imod den almene sektor.

Det betyder også, at vi har mulighed for at have boliger til folk, hvis det værste bliver til virkelighed. Og genhusning og investeringer i almene boliger skal ske i dialog boligforeningerne, hvilke de også er meget glade for. Det er vores klare vurdering at det kommer til at betyde et betydeligt kvalitativt og kvantitativt løft af de almene boliger i Odense kommune.

For det sjette, så forpligtiger aftaleparterne sig til at give Vollsmose et kæmpe beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, kultur og fritidsmæssigt samt et skole- og dagtilbudsmæssigt løft. Det er noget, som de relevante politiske udvalg i Odense kommune kan gå i gang med allerede nu. Og det er noget som vi ligeledes skal finde penge til i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Den her aftale åbner altså op for en række løft af Vollsmose samt af den almene boligsektor og kollektive trafik i Odense. Det er jo godt. Og så må vi se, hvad der bliver fremlagt om et år med hensyn til den fysiske del. Hvis det bare er nedrivninger og ikke andet, så vender vi nok tomlen nedad, når vi når så langt. Det andet støtter vi dog varmt op om.

”Ghetto-pakken” og Odense kommune

Kausalsammenhængene i den lovgivning, der er på vej igennem Christiansborg har også noget at sige. Bevares – hvis den ikke vedtages, så er det glædeligt, og så står vi i en anden situation, for i så fald falder grundlaget for aftalen væk.

Men hovedlinjen i lovgivningen indtil videre er som følger på det fysiske område. Partierne på Christiansborg fra SF til DF er i gang med at vedtage en lovpakke, der betyder, at vi – kommunerne og almene boligorganisationer – bliver pålagt at reducere andelen af almene familieboliger med 60 % i de hårde ghettoer (altså regeringens termer). Det gør sig gældende i forhold til Vollsmose. Vi skal også betale regningen herfor, der deles mellem kommunen og Landsbyggefonden.

Når loven er vedtaget har kommuner og boligforeninger et halvt til et helt år til at lave en plan for, hvordan de vil gøre dette i løbet af en tolvårig periode. Denne plan skal siden godkendes af Transport- bygnings og boligministeriet. Og hvis ikke kommunerne og de almene boligforeninger laver en plan eller hvis planen ikke bliver godkendt, så laver ministeriet en plan. Og kommunerne og Landsbyggefonden betaler igen ved kasse et.

Når man sidder i byrådet i Odense, så har man altså pistolen for panden. Det her kommer. Og det kommer om vi vil det eller ej. Og det kan potentielt få meget store konsekvenser for almindelige mennesker – konsekvenser som er helt unødvendige.

Vores vinkel har været, at vi er gået efter at minimere konsekvenserne for beboerne i Vollsmose, for boligforeningerne og for Odense. Nu har udviklingsbestyrelsen et år til at lave en plan, hvor der tiltrækkes investeringer, hvor der bygges erhverv, private boliger og andet. Og hvor så få boliger rives ned som overhovedet muligt. For det betyder, at makværket inde på Christiansborg får så få konsekvenser som overhovedet muligt for beboerne og boligforeningerne. Og igen – lykkedes det ikke, så står vi frit til at stemme imod. Men vi skylder altså de mennesker, det handler om at gøre forsøget- og protestere og råbe op imens, for det bedste ville stadig være, at ”ghetto-pakken” lov ikke bliver vedtaget.

Konkrete forbedringer

Aftalen rummer en række konkrete forbedringer for almindelige mennesker i Vollsmose, som allerede nu igangsættes af de relevante politiske udvalg i kommunen uafhængigt af, hvad der videre sker på Christiansborg.

Det gælder for det første en kæmpe indsats for at løfte sundheden i området, hvor der er store problemer med fx diabetes to, KOL og andre ting. Der flyttes praktiserende læger til bydelen. Og der skrues op for de forebyggende indsatser fra kommunen, ligesom der arbejdes på empowerment og på at give folk større mulighed for at tage del i deres egen sundhed.

Det gælder for det andet i forhold til beskæftigelsesindsatserne, hvor der skrues op for individuelle og håndholdte indsatser for nogle af de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Og videre satses der på praktik og lærepladser til bydelens unge.

Det gælder for det tredje i forhold til kultur og fritid, som også styrkes i området, hvor deres gøres en indsats for at tiltrække flere foreninger og aktiviteter, samt sikre, at det bliver muligt for Vollsmoses beboere at benytte sig heraf.

Endelig løftes folkeskole og dagtilbudsområdet også drastisk, så børnene får en bedre chance end de har nu.

Genhusning

Der har også været udtrykt tvivl om genhusning. Lad os gøre det helt klart. Vi stemmer ikke for noget som helst, før end genhusning i alment boligbyggeri til lignende pris og pladsforhold er på plads. Det tager dog tid at finde finansiering og få boligerne bygget. Derfor skal det med i de kommende budgetforhandlingerne, og en del af det som udviklingsbestyrelsen skal lave er netop en plan herfor. Vi skal selvfølgelig være helt overbevist herom før end vi stemmer for noget som helst om et år, når den endelige plan kommer i byrådet.

Opsummering

Vi har nu forsøgt at rede de mest gennemgående misforståelser ud. Det er vores klare opfattelse, at vi ikke har blåstemplet nogen ghetto-pakke. Tværtimod, så bekæmper vi denne aktivt og råber op, hver gang vi får chancen. Vi er heller ikke gået med til at nedrive 1.000 boliger. Vi har givet en udviklingsbestyrelse et bredt politisk mandat, og så må vi se, hvad det resulterer i om et år. Her står vi igen helt frit til at tage stilling. Vores forhåbning er at ”ghetto-pakken” får så få konsekvenser for Vollsmoses beboere, som overhovedet muligt. Herudover har vi fået igangsat en række tiltag, som kommer til at løfte hverdagen for de 9.100 mennesker, der bor i Vollsmose. Tiltag som forhåbentlig løfter dem og deres børn ud af den fattigdom og arbejdsløshed, som de desværre sidder fast i fordi samfundet har svigtet.