KOMMUNERNE MÅ STÅ SAMMEN!

Retningslinjer for partiskat 2024

Hovedbestyrelsen har vedtaget nye retningslinier for partiskat 4. august 2020

Retningslinjer, som er gældende for valgte i kommuner og regioner fra 1. januar 2022

Partilønnen er i 2023 ændret 1/4, 1/6 og fra 1/10. 

Frem til 31/12 2021 var de hidtidige regler dog gældende, se hidtidige regler.

Retningslinjer for partiskat

  1. Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste

Vi opfordrer alle byråds- og regionsbestyrelsesmedlemmer (KB/RR-medlemmer) til at overveje og undersøge muligheden for at vælge ordningen med et lavere honorar mod at modtage tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen/regionen. Det drejer sig kun om kompensation i forbindelse med møder, som indkaldes af kommunen/regionen, men kan for mange være en bedre ordning for KB/RR end at modtage hele honoraret.

  1. Reduktion i partiskat

Det er Enhedslistens kommunale eller regionale bestyrelse/ledelse, der sørger for, at man efter et valg får spørgsmålet om partiskat på dagsordenen, således at det ikke overlades til den enkelte at finde ud af mulighederne for reduktion i partiskat.

Nedsat partiskat skal altid være baseret på skriftlige aftaler mellem KB/RR-medlemmet og den relevante afdeling/region og indsendes til FU.

Forudsætningerne for indgåelse af aftaler er beskrevet nedenfor med udgangspunkt i de forskellige situationer, det enkelte KB/RR-medlem kan befinde sig i.

2.1 Reduktion baseret på ordinære timer samt fleksjob

I udgangspunktet kan partiskatten reduceres svarende til 7,4 timer om ugen på partiløn inkl. pension, således at KB/RR-medlemmets ordinære timer + antal timers reduktion tilsammen udgør højst 37 timer om ugen i gennemsnit. For fleksjobvisiterede erstattes de 37 timer med det antal timer, man er visiteret til at arbejde. For lønninger uden timetal benyttes partilønnen til at omregne til timer.

Hvis KB/RR-medlemmet ikke har mulighed for at gå ned i arbejdstid, kan der i særlige tilfælde laves andre aftaler om kompensation, der sikrer bedre tid til at passe arbejdet i byrådet eller regionsrådet.

2.2 Reduktion for SU-modtagere

Studier er i Danmark som udgangspunkt normeret til 37 timer, men mange studerende har studiejob for at få økonomien til at hænge sammen. Enhedslisten ønsker at sikre, at SU-modtagere, der repræsenterer os i KB/RB, ikke behøver at tage erhvervsarbejde ved siden af studiet.

Udeboende SU-modtagere, der ikke har anden indkomst end SU/SU-lån, kan derfor som udgangspunkt få reduktion i partiskatten svarende til 7,4 timer ugentligt på partiløn. Ved andet erhvervsarbejde reduceres de 7,4 timer svarende til omfanget af erhvervsarbejdet. 

 

2.3 Reduktion for modtagere af anden overførselsindkomst og pensionister

KB/RR medlemmer skal i udgangspunktet kompenseres for konkrete udgifter/mindreindtægter i forbindelse med og/eller på grund af sit arbejde som KB/RR medlem. Dette gælder også i forhold til reducerede indtægter for en sambo eller ægtefælle. 

Kommunalgruppen udarbejder et regneark således, at kompensation for tabte offentlige ydelser, fx også for ægtefæller, kan beregnes. Alle nedslag i partiskatten skal kunne dokumenteres. 

2.4 Større reduktion

Der kan i særlige tilfælde aftales kompensation for en større reduktion end 7,4 timer om ugen. Det kan f.eks. ske, hvis KB/RR-medlemmet har et handicap, er udvalgsformand, er enlig forælder eller der er andre grunde, som gør dette nødvendigt. Nedsættelse af partiskatten skal altid bruges til at skabe bedre tid til at passe arbejdet i byrådet eller i regionsrådet. Således gælder reglen om, at ordinære timer + antal timers reduktion ikke kan overstige 37 timer, også ved større reduktion.

Et KB/RR-medlem, som ikke er rådmand eller borgmester, kan desuden overføres til ordningen for fuldtidspolitikere, hvis arbejdsmængden tilsiger det.

2.5 Skriftlige aftaler

Aftaler om nedsættelse af partiskat skal underskrives af både KB/RB-medlem og af den relevante afdeling/region og herefter indsendes til FU. I udgangspunktet godkender FU aftaler, der lever op til ovenstående uden krav om yderligere dokumentation.

Hvis FU mener, at aftalerne strider mod vedtægternes bestemmelser eller har spørgsmål i den forbindelse, skal FU reagere senest 15 hverdage, efter at FU har modtaget aftalen.

Både afdelinger/regioner og KB/RR medlemmer har mulighed for at bede FU om at tage stilling i konkrete sager vedrørende reduktion af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU afgørelse efter at have hørt de relevante parter.

  1. Ydelser ikke omfattet af partiskat

Aviser, middage, telefon, it-udstyr, rejser, tillægsvederlag til børn under 10 år m.v. betales der ikke partiskat af.

  1. Mulige tab uden kompensation

Af hensyn til muligheden for at styre afdelingernes økonomi kan der ikke kompenseres for tab af indtægt, der først viser sig senere, fx når den pågældende ikke mere er medlem af en kommunalbestyrelse. Det kan fx være:

– hvis frikøb (til et niveau under 30 timer/uge) fører til at muligheden for at være fuldtidsforsikret i en a-kasse bortfalder

– hvis frikøb i kombination med afslutning af et ansættelsesforhold på et senere tidspunkt fører til tab af feriepenge.

  1. Domsmænd

Domsmænd er forpligtet til partiskat, hvis de er udpeget direkte af partiet. Da partiet imidlertid ikke altid får meddelelse om, hvem af de indstillede der er udtages som domsmænd og hvor ofte de indkaldes, kan det være en meget stor administrativ opgave for afdelingerne at kontrollere, om domsmænd betaler den krævede partiskat. Det er derfor op til afdelingerne selv at fastlægge deres praksis på dette område.

  1. Overgang og kontakt

Alle aftaler vedrørende partiskat, som tidligere er indgået mellem afdelinger og KB/RR-medlemmer og som respekterer de tidligere vedtægter, kan fortsætte uændret frem til KV/RV21.

Kontakt FU (forretningsudvalget) vedr. partiskat: [email protected]

Konkret hjælp til udregning:

Socialrådgiverne Bente Møller og Jan Jansen har lavet en oversigt, hvilke ydelser man bliver trukket i. I kan se oversigten her. Den ligger også under bilag nederst på siden. Hvis skemaet fra faglige seniorer er nemmere, kan du også bruge dette:

https://fagligsenior.dk/2018/12/11/se-forskelle-paa-din-pension-2019/ 

Jan og Bente vil gerne hjælpe, hvis der opstår problemer med udregningen, eller man tror, at kommunen trækker mere end de må.