Ny retning også for velfærden i kommunerne!

Med den nye regering og forståelsen mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er der lagt op til en ny retning også for kommunerne, hvor udhulingen af velfærden stopper.

Af Jesper Kiel, kommunal koordinator for Enhedslisten

I gennem de seneste to regeringsperioder har kommunerne oplevet, at udgifterne steg i takt med bl.a. flere ældre, men at kommunernes serviceramme ikke blev udvidet tilsvarende. Det har betydet at velfærden er blevet udhulet år for år.

Det bliver nu slået fast at den nye socialdemokratiske regering vil sikre, at der følger ekstra penge med, når der i de kommende år kommer både flere børn og flere ældre. Det skal regeringen sikre i en den årlige aftale mellem Regeringen og KL, som vil blive forhandlet på plads i august.

2 mia. kr mere om året er minimum

Det skal som minimum betyde at den årlige effektivisering på 500 mio. droppes og at der tilføres 1,5 mia. kr ekstra til at dækkede det demografiske træk, som er på 0,6%.

Det vil i en gennemsnitlig kommune med omkring 57.000 indbyggere betyde en forbedring af budgettet på omkring 20 mio kr. årligt fra 2020 i årene frem. Det vil give mere luft i kommunernes økonomi og vil kunne afblæse nogle af de kommende års nedskæringer. Kommunerne får mulighed for at fastholde det nuværende velfærdsniveau, men heller ikke mere, men efter 10 år med nedskæringer er det hårdt tiltrængt.

I de kommunale budgetter har man i overslagsårene lagt budgetter ud fra at udhuling ville fortsætte. Så derfor bør det give anledning til, at man kan reviderer de kommende års budgetter. Hvor man i overslagsårene også lægger ind at det demografiske træk dækkes ind via en stigende serviceramme. Da bloktilskuddet stiger i takt med servicerammen, vil det i en gennemsnitskommune give øget årligt bloktilskud med 20 mio. kr i 2020, 40 mio. kr  i 2021, 60 mio. kr i 2022 og 80 mio. kr i 2023.

Det er også meget væsentligt at regeringen har forpligtet sig til at finde flere penge til kommunerne, hvis velfærden skal løftes.

Fra forståelsesdokumentet (side 9):

En ny regering skal føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark.

Forventningerne til velfærden er med rette store, men det vil tage tid at sikre et løft af velfærden udover at dække det demografiske træk. Der vil løbende blive behov for at prioritere og tilvejebringe den nødvendige finansiering samt at sikre og uddanne flere medarbejdere, som er forudsætningen for at kunne gennemføre nye forbedringer.

Det skal ske ved, at der etableres en ”bund” under velfærden, så det demografiske træk dækkes. Samtidig vil en ny regering i forslag til finanslove samt politiske tiltag i øvrigt anvise, hvordan der kan ske et yderligere egentligt løft af velfærden.

  • Den samlede forståelse,  kan findes her: altinget.dk

Minimumsnormeringer på vej

Regeringen lover også at indføre minimumsnormeringer og at de første skridt skal tages allerede i økonomiaftalen for 2020. Det står fast, at der skal ansættes mere personale – også flere end det som kræves for at følge det demokratiske træk.

Det står ikke ikke klart på hvilket niveau, at minimumsnormeringer skal lande. Enhedslisten har tidligere fået beregnet, at de vil kræve 4 mia kr ekstra, at opnå minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver.

Fremlægge en ambitiøs børneplan. Målet skal være at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og som indeholder, at der:

  • Indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.
  • Sikres uddannelse af mere pædagogisk personale.
  • Som følge af, at der indføres minimumsnormeringer, ansættes mere pædagogisk personale udover den forøgelse, der følger af det demografiske træk.
    Side 6 i forståelsesdokumentet

Velfærdsløft

Der lægges også op til at velfærden skal løftes med 10 mia. kr. udover det demografiske træk. Det er naturligvis ikke kun ikke kommunerne, men stor del vil formodentlig ligge kommunalt.

Det er i meget høj grad lykkedes Enhedslistens forhandlere, at få regeringen til at love i ny retning for velfærden i kommunerne. En god start!

 En ny regering ønsker at dække det demografiske træk på velfærden, så pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre. Herudover vil en ny regering sikre et velfærdsløft, der reelt løfter velfærdsniveauet i forhold til i dag. Det kræver finansiering. En ny regering vil derfor have som mål, at der tilvejebringes ny finansiering på op imod 10 mia. kr. i 2025 for at kunne nå målene om, at investere i børns opvækst, uddannelse og opkvalificering, bekæmpe fattigdom og reducere ulighed, samt sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv.  Side 12 i forståelsespapiret