Kommunernes nye klæder

Når man umiddelbart hører partierne bag udligningsreformen, så får kommunerne både guld og grønne skove. Der er vindere, som nu får ekstra millioner, som de kan bruge, og dem som taber, kan bruge af den ekstra finansiering, som er lagt ind i udligningsreformen eller hæve skatten og bevare deres velfærd. Begge dele kan ikke lade sig gøre, da servicerammen er uændret – kommunerne skal deles om den velfærden. Vil nogen lave bedre velfærd, så man andre skære ned. 

af  Jesper Kiel, kommunal koordinator

se alle dokumenter i aftalen:  sim.dk: Aftale om et nyt udligningssystem

Der er ikke serviceramme til de mange løfter!

Hvis man fulgte pressemødet omkring udligningsreformen, så kunne man opleve, at regeringen og partierne bag reformen krøb uden om spørgsmål vedr. servicerammen. Finansministeren gentog blot, at det afklares i de årlige forhandlinger med KL; her lagde han dog kun op til, at servicerammen skulle øges med det demografiske træk.

Der er i udligningsreformen lagt op til, at kommunerne får omkring 6 mia. kr i ekstra finansiering, som ligger udover det nuværende niveau for servicerammen. Så i en gennemsnitskommune med omkring 60.000 indbyggere, så er der altså omkring 60 mio. kr årligt af de penge, man får i aftalen, som man ikke kan bruge på velfærd, men kan lægge i kommunekassen. Oveni dette kommer, at kommunerne samlet set får lov at hæve skatten, uden at dette som normalt bliver trukket fra bloktilskuddet, men det vil yderligere øge forskellen mellem de penge, der er til rådighed, og dem, man må bruge.

Den enkelte kommune har IKKE en serviceramme!

På pressemødet omtalte finansministeren og flere andre politikere “den enkelte kommunes serviceramme”. Den findes ganske simpelt ikke! Der er kun en samlet serviceramme, som kommunerne må slås om indbyrdes. Der er også mange borgmestre, som omtaler kommunens serviceramme, som en lovmæssighed, men den eksisterer ikke!

KL har – for at styre, at kommunerne tilsammen holder sig inden for rammen – defineret en vejledende serviceramme til hver kommune. Det er bare en simpel fremskrivning af sidste års niveau for den enkelte kommunes service og så tilføjes det aktuelle års stigning i den samlede serviceramme. Nogle kommuner har holdt sig pænt under denne vejledende ramme, andre over og andre igen er gået lige til rammen ved at lægge en bufferpulje ind.

Det har sikret en eller anden form for fordeling, men ikke ud fra en højere retfærdighed og ingen kan blive ramt af sanktioner, hvis går ud over de vejledende rammer. Denne fremskrivning kommer nu voldsomt under pres, fordi der flyttes mange milliarder rundt, så det ikke giver mening bare at fremskrive.

Bryder grundlæggende med balanceprincippet

Kommunernes økonomi bygger grundlæggende på et balanceprincip, som skal sikre kommunerne en stabil økonomi uafhængigt af konjunkturer og hvor indtægterne svarer til de fastlagte rammer for service og anlæg. 

Når Servicerammen og Anlægsrammen er fastlagt, så styrer balancetilskuddet, at kommunernes indtægter vil matche rammerne. Skatteindtægter og bloktilskud tilsammen skal modsvare de to rammer lagt sammen. Så i år med stigende kommunale skatteindtægter, så reduceres bloktilskuddet og i krisetider så falder kommunernes skatteindtægter og så stiger bloktilskuddet. 

De 6 mia. kr i ekstra finansiering, som udligningsreformen udløser ligger uden for servicerammen. Når finansministeren taler om, at servicerammen aftales i økonomiaftalen, så taler han om at tilføre det demografiske træk, som nok vil ligge på 1,5 mia kr. Det vil så øge bloktilskuddet, men de 6 mia. kr vil fortsat ligger ud over rammen. 

Finansieringstilskuddet mangler i servicerammen

Det har været afgørende for mange kommuners økonomi, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. nu ligger fast hvert år og ikke er til forhandling. Men da det ligger udover servicerammen, så er det også hovedårsagen til at kommuner, nu ikke ved om de må bruge af de indtægter de vil få efter udligningsreformen.

Et eksempel:

Svendborg Kommune har haft en presset økonomi og for at holde de årlige nedskæringer nede (100 mio. kr i 2019), så har man forlængst indregnet finansieringstilskuddet på de 54 mio. kr. ind i de årlige budgetter i overslagsårene. Det har været en optimistisk budgettering, men den har nu vist sig at blive realitet. Nu har Svendborg kommune, så fået 91,2 mio. kr ekstra i udligningsreformen. Dem kan kommunen for så vidt godt bruge allesammen på genopretning af velfærden, da finansieringstilskuddet nu er garanteret. 

Kolding Kommune, har været mere pessimistiske i deres budgettering. Finansieringstilskuddet har ikke været lagt ind i overslagsårene, men nu, hvor kommunen mister 20,8 mio. kr. i udligningsreformen, så vil man naturligvis lægge de 50,2 mio. kr i finansieringstilskud ind budgettet. Så har kommunen ikke et minus på 20,8 mio. kr., men et overskud på 29,4 mio. kr. i 2021. Derfor har kommunen råd til at udvide velfærden med næsten 30 mio. kr, på trods at tab.

Hvis begge kommuner bruger de indtægter de har, så kan de altså udvide velfærden! Men det sætter servicerammen en stopper for!  Hvis de to kommuner skal bære hver deres andel af de 6 mia. kr., som ligger udover servicerammen, så skal Svendborg Kommune lægge ca. 60 mio. kr i kassen og kun udvide servicen med ca. 30 mio. kr., trods en gevinst på 91,2 mio. kr. Og Kolding skal lægge ca. 90 mio. kr. i kassen, selv om man egentlig har råd til at udvide servicen med næsten 30 mio. kr.

Jo, det er ganske vist! Kommunerne har fået nye klæder,  en del af de nye smarte klude må bare blive skuffen….

Det hele kan naturligvis blive ændret af en økonomiaftale mellem KL og regeringen, som udvider serviceramme eller fjerner sanktionerne, men det er en anden historie.