Helsingør Kommune vil have KL til at kræve budgetloven revideret

På byrådsmødet d. 28. januar, stillede Enhedslisten et forslag, om at Helsingør Kommune skal stille et forslag på KLs Topmøde om, at landets kommuner, i forbindelse med den forestående evaluering af Budgetloven, opfordrer regeringen til at gennemføre en række ændringer af Budgetloven.

Budgetloven blev vedtaget i 2012 af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Venstre og Konservative og har virket siden 2014. Budgetloven betyder at der hvert år fjernes ½ procent af de midler der bruges til servicedrift. Servicedrift er det vi bruger til at drive skoler, børneinstitutioner, plejehjem, hjemmehjælp, biblioteker og administration. Hvert år reduceres vores muligheder med ½ procent forklarer Allan Berg Mortensen om baggrunden for at Enhedslisten rejste forslaget . 

Budgetloven og de dertil hørende sanktionsmuligheder er ødelæggende for Helsingør Kommune. Selvom en kommune har penge i kassen, som f.eks. Helsingør, kan pengene ikke bruges, uden at vi bliver straffet for at overskride servicedriftsloftet, i princippet krone for krone. Straffen er både kollektiv og individuel og rammer kommunerne kollektivt og individuelt. 40 pct. af straffen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. I 2018 overskred Helsingør Kommune servicedriftsloftet med 20 til 30 millioner. Hvis Helsingør Kommune sanktioneres for overskridelsen i 2018, betyder det reduceret bloktilskud på op mod 30 millioner i 2019. Penge der ikke kan bruges på velfærd som f.eks. plejehjemspladser. Det kommunale selvstyre er alvorligt truet. Byråd over hele landet er sat til at administrere regeringens besparelser uddyber Allan Berg Mortensen. 

Forslaget i byrådet lyder på:

Forslag til behandling på det Kommunalpolitiske Topmøde

I forbindelse med den forestående evaluering af Budgetloven opfordrer landets kommuner regeringen til at gennemføre en række ændringer af Budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne:

Kommunerne foreslår:

  • En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden
  • Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt
  • Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter som ligger udenfor servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet.
  • Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.
  • Ændring af sanktionssystemet på en måde der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.

Forslaget blev vedtaget af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale, Lokaldemokraterne og DF og vil blive behandlet på KLs topmøde 21. – 22.  marts 2019  i Aalborg