Retningslinier for partiskat 2018-2021

For valgperioden 2018-2012 forsat følgende regler: 

Hovedbestyrelsen vedtog på HB-mødet 3. dec 2016

Revideret vedtagelse af retningslinier vedrørende partiskat

Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste
Vi opfordrer alle byråds- og regionsbestyrelsesmedlemmer (KB/RB-medlemmer) til at overveje og undersøge muligheden for at vælge ordningen med et lavere honorar mod at modtage tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen/regionen. Det drejer sig kun om kompensation i forbindelse med møder, som indkaldes af kommunen/regionen, men kan for mange være en bedre ordning for KB/RB end at modtage hele honoraret.

Reduktion i partiskat
Nedsat partiskat skal altid være baseret på skriftlige aftaler mellem KB/RB-medlemmet og den relevante afdeling/region og forudsætter, at KB/RB medlemmet er gået ned i arbejdstid.

I udgangspunktet kan der kompenseres for reduktion på 7,4 timer om ugen for fuldtidsbeskæftigede, men det kan i særlige tilfælde aftales kompensation for en større reduktion. Det kan f.eks. ske, hvis KB/RB medlemmet har et handicap, er udvalgsformand eller der er andre grunde, som gøre dette nødvendigt. Nedsættelse af partiskatten skal altid bruges til at skabe bedre tid til at passe arbejdet i byrådet eller i regionsrådet.

Man kompenseres for den reducerede løn ved fradrag i det beløb der partiskat af op til Enhedslistens partiløn samt pension. Desuden reduceres i partiskatten i.f.t. Tabt indtægt i feriepenge ved afslutning af ansættelsesforholdet (hvis dette sker mens man er KB-medlem).

Regulering
Både kommunale vederlag og Enhedslistens partiløn reguleres hvert år fra 1. april, så man skal være opmærksom på at regulere partiskat fra april hvert år. Under

KB/RB medlemmer skal i udgangspunktet kompenseres for konkrete udgifter/ mindreindtægter i forbindelse med og/eller på grund af sit arbejde som KB/RB medlem. Dette gælder også i forhold til reducerede indtægter for en sambo eller ægtefælle. De konkrete aftaler omkring det indgås mellem KB/RB medlemmet og den relevante afdeling/region og indsendes til FU.

Skriftlige aftaler
Aftaler om nedsættelse af partiskat skal underskrives af både KB/RB-medlem og af den relevante afdeling/region og herefter indsendes til FU. I udgangspunktet godkender FU aftaler, der lever op til ovenstående uden krav om yderligere dokumentation.

Hvis FU mener, at aftalerne strider mod vedtægternes bestemmelser eller har spørgsmål i den forbindelse, skal FU reagere senest 15 hverdage, efter at FU har modtaget aftalen.

Både afdelinger/regioner og KB/RB medlemmer har mulighed for at bede FU om at tage stilling i konkrete sager vedrørende reduktion af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU afgørelse efter at have hørt de relevante parter.

Pensionister
Kommunalgruppen udarbejder et regneark således at kompensation for tabte offentlige ydelser, fx også for ægtefæller, kan beregnes. Alle nedslag i partiskatten skal kunne dokumenteres.

SU-modtagere
Formål: at sikre at SU-modtagere, der repræsenterer os i kommunalbestyrelser, ikke behøver at tage erhvervsarbejde ved siden af studiet.

Udeboende SU-modtagere, der ikke har anden indkomst end SU/SU-lån, kan fratrække et beløb i vederlaget før beregning af partiskat svarende til 7.4 timer ugentligt på partiløn.

Aviser, middage, telefon, IT udstyr, rejser, tillægsvederlag til børn under 10 år m.v. betales der ikke partiskat af.

Af hensyn til muligheden for at styre afdelingernes økonomi kan der ikke kompenseres for tab af indtægt, der først viser sig senere, fx når den pågældende ikke mere er medlem af en kommunalbestyrelse. Det kan fx være:

– hvis frikøb (til et niveau under 30 timer/uge) fører til at muligheden for at være fuldtidsforsikret i en a-kasse bortfalder

– hvis frikøb i kombination af afslutning af et ansættelsesforhold på et senere tidspunkt fører til tab af feriepenge.

FU vil løbende tage stilling til konkrete reelt opståede problemstillinger, som rejses overfor FU af afdelinger/regioner og/eller KB/RB-medlemmer.

Alle aftaler vedrørende partiskat, som tidligere er indgået mellem afdelinger og KB-medlemmer og som respekterer de tidligere vedtægter, kan fortsætte uændret frem til næste valg.

Kontakt FU (forretningsudvalget) vedr. partiskat: [email protected]

Overførselsindkomst

Hvis man bliver trukket i sin overførselsindkomst, fordi man har hverv for Enhedslisten, kan man fritages helt eller delvist for partiskat. Socialrådgiverne Bente Møller og Jan Jansen har lavet en oversigt, hvilke ydelser man bliver trukket i. I kan se oversigten her. Den ligger også under bilag nederst på siden.

Jan og Bente vil gerne hjælpe, hvis der opstår problemer med udregningen, eller man tror, at kommunen trækker mere end de må.

Kontakt [email protected].

 

Erklæring vedr. partiskat

Alle kandidater for Enhedslisten skal underskrive nedenstående blanket i forbindelse med opstillingen: