Regulering af ydelser ved borgerligt ombud

Denne side beskriver ud fra hvilke principper, at man kan komme ud for at offentligt ydelser reguleres på baggrund af honorar for borgerligt ombud. Det kan være byrådsarbejde eller andre hverv.

Man skal være opmærksom på at vederlag for deltagelse i en bestyrelse for f.eks. et forsyningsselskab eller et af KLs udvalg ikke er er borgerligt ombud og derfor godt kan føre til reduktion i arbejdsløshedsunderstøttelse mens honorar for byrådsarbejde ikke fører til reduktion.

Lovgivningen ændrer sig jo løbende, derfor

April 2018

Principper for indtægtsregulering af overførselsindkomster i Danmark af vederlag for borgerligt ombud.

.
1. Kontanthjælp.
Princippet er at der modregnes alt – kr. til kr. Der er også gensidig forsørgelsespligt for ægtefæller. Så modregning sker også i ægtefælles hjælp. Eneste undtagelse er tilforordnet vederlag.

Ressourceydelse er det man får, hvis man kommer i ressourceforløb. Beløbet er som kontanthjælp, men her modregnes ikke for ægtefælles indtægter.

  1. Ydelser hvor der indtægtsreguleres efter indtægternes størrelse.
    Folkepension, førtidspension og SU har modregning af indtægter. Pension også af ægtefælles/samlevers indtægter. Der er dog ikke modregning fra først tjente krone.

    Folkepension
    : Grundbeløbet er indtægtsuafhængigt for pensionister over 70. For 65-69 årige er det dog først arbejdsindtægter over 316.000 Kr. årl. der fratrækkes. Det kan få betydning for de fulde vederlag fra kommunalbestyrelser.

Både eget og ægtefælles/samlevers pensionstillæg er indtægtsafhængigt. Der er fribeløb, før modregning starter. F.eks. er fribeløbet for arbejdsindtægt 60.000 kr/br/årl. Modregning sker ikke krone for krone, men efter en stigende procentsats. Det vil være for kompliceret at lave et regneark, men vi stiller os gerne til rådighed med beregning i konkrete tilfælde.

Førtidspension: Der er 2 forskellige sæt regler. Dem der fik tilkendt før 2003. Og dem der får efter den nuværende udskældte ordning. Også her spiller ægtefælle/samlevers indtægt ind. Vi stiller os til rådighed i forhold til konkrete tilfælde.

SU:
Her er der også fribeløb. Er man i gang med ungdomsuddannelse, må man tjene 7749 kr/br/mdl., ved videregående uddannelse er beløbet 12.222 kr/br/mdl. Har man børn forhøjes fribeløbet med 27.990 kr/br/årl. pr. barn. Får man handicapydelse fra SU er fribeløbet 3.216 kr/br/mdl., da handicapbeløbet jo kompenserer for, at man ikke kan tage erhvervsarbejde ved siden af SU.

For de fattigste, dem der ikke har andet end deres ydelse kan der sædvanligvis beregnes max. partiskat. Det kan man også for de rigeste der ikke har nogen indtægtsregulering tilbage. Bemærk at til pensionerne tæller ægtefællers indtægter med, og ægtefællers pension berøres også!

Jeres problemer med at beregne partiskat, er dem der ligger i mellemområdet og altså har private pensionsordninger eller andre indtægter sammen med pensionen. Eller ægtefælle.

For at beregne korrekt er I derfor nødt til at have adgang til pensionsopgørelsen og lønsedler for både medlem og ægtefælle. Jan har tidligere hjulpet Gunna med nogle tilsvarende beregninger. I de tilfælde jeg tænker på var tilliden allerede røget, så det var et problem at få adgang til oplysningerne.

3. Dagpengeområdet.
Arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, ledighedsydelse  (fleksjob) flexydelse (fleksjobbernes efterløn) og til dels sygedagpenge og til dels revalideringsydelse.

Princippet er at modregnes  et antal timer, i ydelsen der regnes på baggrund af 37 timer ugentligt.
Hvis der er Indtægter, hvor der ikke er en naturlig arbejdstid, omregnes der til timer efter en omregningssats.
Beregningerne er lige så svære som de ydelser der indtægtsreguleres direkte, men reddes af  princippet om, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet samtidig med at man har borgerligt ombud.

Borgerligt ombud skal derfor ikke modregnes i ydelserne.

Vi udpeger til enkelte hverv, som ikke er borgerligt ombud, og hvor der modregnes. Vi kender Videnskabsetisk komite og Tandlægenævn, men der findes muligvis andre.

4. Job hvor tilskuddet udbetales til en arbejdsgiver, som dernæst udbetaler løn til vedkommende.

Fleksjob, løntilskudsjob og seniorjob samt voksenlærlinge.

Her er der ved træk i ydelse tale om ordinær jobsituation. Det er altså arbejdsgiveren der beslutter, om man skal betale for frikøb. Der mulighed for at få en særlig sats, som medlem af kB og RR, så man får dækket løntræk mødedeltagelse i arbejdstiden. (borgerligt ombud møder, ikke forberedelse, gruppemøder m.m.)

I alle 4 situationer:
Vær opmærksom på ægtefællen, hvis denne er på pension eller kontanthjælp.
Vær også opmærksom på boligstøtten og friplads daginstitution, der har også selvstændig regulering.
Vær også opmærksom på skatten! Ved pensioner og SU, skal man jo ikke betale skat af de beløb der er bortreguleret. Det er nettobeløbene der skal regnes med.


5.  Tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappet barn i hjemmet.

Her har indtægter fra borgerligt ombud ingen betydning.