Kommisorium for kommunalgruppen

 – Kommunalgruppen har både et organisatorisk og et politisk ansvar.

Organisatorisk:

– Medlemmerne af kommunalgruppen skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

– Gruppen består af op til 15 medlemmer, heraf mindst en fra hver af de 5 regioners kommuner.

– Ved valg til kommunalgruppen er hvert køn sikret mindst 6 pladser. Der opstilles to lister med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Hvis der ikke er 6 på en af listerne, suppleres fra den anden liste.

– Enhedslistens kommunalgruppe vælges for et år af gangen. Valget afholdes på en årlig  konference, hvor alle Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

– Kommunalgruppen arrangerer kursusaktiviteter for Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrundsgrupper efter behov.

– Kommunalgruppen har tovholderfunktionen i forhold til undergrupper/netværksgrupper inden for forskellige emnegrupper.

– Kommunalgruppen er i løbende dialog med Enhedslistens kommunalpolitiske medarbejder(e). Denne/disse deltager så vidt muligt i gruppens møder.

Politisk:

– Da det er Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer, som vælger vores medlemmer af Kommunernes Landsforening, fungerer Kommunalgruppen som baggrundsgruppe for Enhedslistens medlem af KL´s bestyrelse og Enhedslistens medlemmer af KL´s politiske udvalg

– Kommunalgruppen fungerer som kommunalpolitisk landsledelse i forhold til Enhedslistens medlemmer i KL´s politiske fora. Uenigheder kan bringes op i HB/FU.

– Gruppen disponerer over den partiskat, som indbetales af Enhedslistens medlemmer i KL´s bestyrelse og KL´s politiske udvalg, KKR og andre poster. Der aflægges årligt regnskab herfor i forbindelse med den kommunalpolitiske konference i februar.

– Kommunalgruppen har ingen beslutningsmyndighed i forhold til Enhedslistens Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Således vedtaget på Enhedslistens Kommunalpolitiske Konference 1. februar 2014.